Privacy- en cookieverklaring

Sana Libra hecht groot belang aan de privacy van de gebruikers van de website. Om je privacy zo goed mogelijk te waarborgen, hanteer ik een aantal kernwaarden

 • Informeren– Ik wil je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken– Ik let er nauw op dat mijn verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jouw gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens– Ik geef persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.
 • Je gegevens blijven bij mij– Ik geef je persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben.
 • Beveiligen– Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen en eis dat ook van partijen die in mijn opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Ik respecteer jouw wettelijke rechten – Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeer ik je daarover

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik deze kernwaarden in de praktijk breng en jouw recht op privacy respecteer en bescherm.

Waarvoor gebruik ik jouw persoonsgegevens?

Afhankelijk van de door mij via de website aangeboden diensten kunnen de persoonsgegevens die je via mijn website kunt achterlaten worden gebruikt voor de onderstaande doelen.

 • Afspraak maken– Indien je via mijn website een afspraak maakt, dan worden de gegevens die je verstrekt in de afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het maken van een afspraak.
 • Anamneseformulier– Vul je een anamneseformulier in, dan bieden de gegevens die je daar geeft mij een algemeen inzicht in je gezondheid, medicijngebruik, aandoeningen en allergieën. Deze informatie behandel ik vertrouwelijk en gebruik ik uitsluitend om aan jou de juiste zorg te kunnen bieden.
 • Jouw medisch dossier– In het geval je medische gegevens aan mij verstrekt kunnen deze worden opgenomen in jouw medisch dossier. Dit doe ik slechts indien dat wettelijk is toegestaan of ik daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming heb verkregen.
 • Contactformulier– Indien je vragen hebt kunt je mij altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om je naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van je vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om jouw vraag te behandelen en om mijn dienstverlening te verbeteren.
 • Nieuwsbrief– Indien je mij toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruik ik je e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan je te versturen. Een eerder gegeven toestemming kun je altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke commerciële mailing is opgenomen.
 • Verbeteren van mijn dienstverlening – Je gegevens kan ik gebruiken voor het verbeteren van mijn dienstverlening. Dat doe ik echter alleen indien je de gegevens met dat doel hebt verstrekt, of mij daar toestemming voor hebt gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je feedback die je via het contactformulier hebt verzonden.

Ik zal jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of ik dit op grond van de wet mag of moet doen.

Op welke grondslagen verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Ik verwerk je persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag. Voor de hierboven genoemde doeleinden verwerk ik jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van mijn dienstverlening, bijvoorbeeld om je inschrijving af te handelen;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van mijn website, het versturen van mijn nieuwsbrief, of het verwerken van jouw medische gegevens nadat ik daar jouw (uitdrukkelijke) toestemming voor heb verkregen;
 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als ik gebruik maak van cookies ter verbetering van mijn dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op jouw persoonlijke levenssfeer;
 • Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van jouw medische gegevens en het bijhouden van je medisch dossier kan ik een wettelijke grondslag hebben.

Welke persoonsgegevens heb ik nodig?

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Ik bewaar en gebruik uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan mij worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die je gebruikt kan ik de volgende gegevens via de website verzamelen:

 • Je contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer);
 • Je naam, adres een woonplaats;
 • Je geslacht en geboortedatum;
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • Tijdstip van je afspraak;
 • Betalingsgegevens en factuuradres;
 • Gegevens betreffende jouw gezondheid;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaatgegevens / (anoniem) IP-adres.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op.

Verstrekking aan derden

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en mij, of tenzij enige wettelijke bepaling mij hiertoe verplicht. De partijen die ik mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door jou aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en mijn softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners;
 • Jouw zorgverzekeraar.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaat. Daarom raad ik je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Gebruik van analytische cookies

Ik houd statistieken bij op mijn website, maar dit gebeurt te allen tijde geheel geanonimiseerd. Er worden geen statistieken bijgehouden op delen van de website waar persoonlijke gegevens worden uitgewisseld. Voor het bijhouden van statistieken kan ik gebruikmaken van onderstaande toepassing.

Google Analytics

In de gevallen dat ik de tool Google Analytics heb geactiveerd, worden via mijn website cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze tool is privacyvriendelijk ingesteld. Zo heb ik Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Ik behoud mij het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sana Libra en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de onderstaande contactgegevens. Ik reageer zo snel mogelijk op jouw verzoek. Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Autoriteit Persoonsgegevens

Sana Libra wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder in het land waar je bent gevestigd. In Nederland heet de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback

Ik controleer regelmatig of ik aan dit privacybeleid voldoe. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kunt je contact met mij opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact

Sana Libra

Elisa van Calcarstraat 31
2135 LR Hoofddorp

E-mail: info@sanalibra.nl
Telefoon: 06 33 86 88 77