Artikel 1, Definities               

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

massagetherapeut: Wanda Kraan handelend als zelfstandig, massagetherapeut;

Cliënt: degene die door de massagetherapeut wordt behandeld, of diens wettelijke vertegenwoordiger;

Arts: de huisarts of specialist bij wie de cliënt onder medische begeleiding is.

Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de massagetherapeut wordt uitgeoefend.

Artikel 2, Algemeen

Wanneer cliënt een behandeling ontvangt, heeft hij kennis genomen van deze algemene voorwaarden en gaat hiermee expliciet akkoord.

Artikel 3, Basis

De massagetherapeut kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de massagetherapeut de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt niet aan derden verstrekt. Alle informatie die voorafgaand of tijdens een behandeling wordt verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld conform geldende wetgeving en conform de code van de beroepsvereniging waarbij massagetherapeut is aangesloten. De gegeven behandelingen hebben niet als doel om een diagnose te stellen omtrent mogelijke ziekten of pathologische condities.

Artikel 4, Verhindering

Indien de cliënt is verhinderd op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres of onderling anders afgesproken adres, aanwezig te zijn, dient hij de massagetherapeut hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien de cliënt afspraken niet binnen 24 uur afmeldt bij de massagetherapeut, is de massagetherapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling

Voor de behandeling aanvangt deelt de massagetherapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die moeten worden berekend. De massagetherapeut is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten de overeenkomst.

Artikel 6, Betaling

Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt contant aan de massagetherapeut direct na ieder consult. Ingeval van overeengekomen betaling achteraf dient de factuur binnen 8 dagen na factuurdatum te worden betaald. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de massagetherapeut uit welke hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij overschrijding van de betaaldatum wordt het factuurbedrag vermeerderd met € 20,00 administratiekosten. Indien de nota 60 dagen na factuurdatum niet is voldaan, is de massagetherapeut gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede wordt verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7, Intellectuele eigendom

De massagetherapeut behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “knowhow”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De hiervoor genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de massagetherapeut noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de massagetherapeut zijn verstrekt.

Artikel 8, Onuitvoerbaarheid van de behandeling

De massagetherapeut heeft het recht de behandeling te stoppen of te weigeren indien zij twijfelt of een behandeling verstandig is in combinatie met de geestelijke of lichamelijke conditie van cliënt. Wanneer vanwege onvoorziene omstandigheden of ziekte de behandeling niet door kan gaan zal massagetherapeut cliënt hierover zo spoedig mogelijk informeren. Geen van beide partijen heeft in deze situaties recht op vergoeding van de geleden schade.

Artikel 9, Aansprakelijkheid

De behandeling van de massagetherapeut is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De massagetherapeut sluit iedere aansprakelijkheid van schade of letsel uit voor bijwerkingen en/of nawerkingen die het gevolg zouden kunnen zijn van een ontvangen behandeling of welke het gevolg is van of verband houdt met onbekende en/of verzwegen gezondheidsaspecten. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die voorafgaand of tijdens een behandeling wordt verstrekt.

Artikel 10. Toepasselijk recht

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de massagetherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.